Search

BRÅBYGDEN SE0330233

Bråbygden är ett av de mest välbevarade odlingslandskapen i Kalmar län. Landskapet är mosaikartat med små åkrar, ängar, betesmarker, brynmiljöer och betad skog. Här finns en ovanligt levande tradition av äldre brukningsmetoder som hamling, hävd genom bete och slåtter och stängsling med trägärdesgård. Den levande traditionen utgör i sig ett högt kulturhistoriskt värde och ger dessutom förutsättningar för höga biologiska värden. Över 2000 hamlade träd finns i området och många av dem hyser lavar som almlav och ädellav. Dock har få av dem blivit hamlade på senare år. Området ingår även i den nationella bevarandeplanen för odlingslandskap och är också av riksintresse för naturvården.

För att bevara miljöer och värden i Bråbygden samt arter knutna till dessa miljöer krävs återupptagen och fortsatt skötsel genom traditionella metoder såsom bete, slåtter och hamling. I projektet kommer därför 150 träd att hamlas. Även igenväxningsvegetation kommer att huggas bort och bete kommer återupptas. Flera arter med nationella handlingsplaner förekommer i området, till exempel Fältgentiana, Gentianella campestris (EN) och Trumgräshoppa, Psophus stridulus (EN), som kommer gynnas av projektets åtgärder.

Restaurering av områden med ej gynnsam status är prioriterat för att motverka den fragmentering som sker i omgivande landskap. De restaurerade gräsmarkerna kan även komma att bidra till bättre fungerande verksamheter för bönder i området.