Sök

MANNAGÅRDEN SE0420314

Natura 2000-området Mannagården utgörs av en ogödslad naturbetesmark med mycket höga floravärden. Floran tyder på att marken varit betesmark under lång tid men delar av marken har också varit slåttermark.  Här finns en blandning av öppna och trädklädda betesmarker med de arter som är typisk för ängar och betesmarker. De trädklädda betesmarkerna domineras av stora spärrgreniga ekar men man kan även hitta träd av bok och björk.

På grund av låg betesintensitet de senaste decennierna har områdets bevarandestatus försämrats, främst på grund av igenväxning av björk, al och björnbär vilket medför att områdets typiska flora riskerar att försvinna.

Vi kommer att förbättra stängslingen i området genom nytt stängsel och genomföra restaureringsbete av getter och får. En fortsatt kombination av bete med nöt och får/getter tillsammans med fållindelning kommer säkerställa att området inte på nytt växer igen samtidigt som de floravärden som finns idag skyddas.

Igenväxning av al och björk kommer tas bort för att öka de öppna betesmarkerna och även i de trädklädda partierna kommer röjningar av buskar, björnbär och träd ske.