Sök

BERGBOFJÄRDEN-HÄVERÖ PRÄSTÄNG SE0110078

Området utgörs av två naturreservat som ligger nära varandra – Häverö Prästäng och Häverö Bergby. Häverö prästäng är en före detta löväng där lövängsbruk genomförts historiskt. Nu domineras området av ädellövskog och trädklädda betesmarker, även om huvudkvaliteten är de kvarvarande slåtterängarna. Jordarna i området är mycket kalkrika, vilket ger en artrik flora.

Häverö Bergby är ett naturreservat som även den innehåller före detta ängar och trädklädda betesmarker, men platsen domineras idag av skog, en del med mycket höga naturvärden. Skogen domineras av gran och tall, men har även ett stort inslag av lövträd. Häverö Bergby är också känd för sin värdefulla orkidéflora och för de små men mycket värdefulla rikkärren. Naturreservatet innehåller även några före detta åkerplättar och delar där trädklädda betesmarker har restaurerats.