Sök

TJÄRÖ SE0410134

Mitt i Blekinges skärgård ligger en av de största öarna: Tjärö. Området utgörs av huvudön Tjärö med tillhörande holmar och skär samt omgivande hav. Vid Tjärö finns en mosaik av klippor, branta sluttningar varvat med bokskog, ängar och betesmarker. De biologiska värdena är främst kopplade till betade gräsmarker med rik flora, ängar med naturliga vattenståndsförändringar, grova ekar, hamlade träd, gamla träd, ihåliga träd, döende träd och död ved.

Området var historiskt mer öppet och användes för bete och slåtter. Det finns fortfarande gott om synliga kulturhistoriska spår som stenmurar, husgrunder och odlingsrösen i området. Tyvärr är delar av det småskaliga odlingslandskapet igenväxt av skog

Delar av Tjärö har en väldigt hög grad av igenväxning och restaureringsarbetet där är därför akut och kommer även ha stor betydelse för platsens långsiktiga bevarande. Området utgör en viktig pusselbit inom ett kluster av kärnområden söder om Bräkne-Hoby där det finns flera värdefulla områden med trädklädda betesmarker. Platsens bevarandestatus har potential att avsevärt förbättras med rätt skötsel. I projektet kommer restaurering ske av trädklädda betesmarker och torra hedar, bete kommer återupptas och omkring 15 träd kommer att veteraniseras.

Området ligger inom ett av länets värdetrakter för gräsmarker och har även en viktig roll för den gröna infrastrukturen i det omgivande landskapet. Ekoxe (Lucanus servus) är en av de hotade arterna som förekommer i området och dess status i Tjärö kommer att förbättras i och med åtgärderna i detta projekt.