Sök

BIRKAKÄRRET SE0720467

Birkakärret är ett rikkärr med källor och en liten blekegöl i en sluttning ner mot Storsjön. Källdråget går genom området och mynnar i en bäck utanför området. Den omkringliggande marken består dels av betesmark, dels av bördig och gödslad jordbruksmark. Birkakärret är ett viktigt område för rekreation eftersom det ligger mycket nära och lättillgängligt för människor som bor i såväl Ås som Östersund.

Områdets naturvärden är mycket höga. Kalkfuktängen saknar vitmossor och är rik på både orkidéer och annan flora. Till exempel flugblomster Ophrys insectifera, guckusko Cypripedium calceolus, ormrot Bistorta vivpara, knottblomster Malaxis monophyllos (VU) och en mycket fin mossflora vid källan. Kärret är också habitat för gulbukig jättevapenfluga Stratiomys chamaeleon (VU) samt violett guldvinge Lycaena helle (EN). Fjärilen violett guldvinge gynnas av den rikliga förekomsten av värdväxten ormrot i fältskiktet.

Restaurering av områden med violett guldvinge är en nationell och regional prioritet. Många slåtterängar som sköts på traditionellt sätt växer igen med buskar och träd, vilket också är fallet för rikkärren, även Birkakärret. På flygfoton från 1960-talet är Birkakärret mer eller mindre ett öppet område, medan det idag är igenväxt av träd och buskar. Igenväxningen är ett hot mot orkidéer och insekter som lever i kärret och området behöver en röjning av träd och buskar för att stoppa ytterligare försämring, något som planeras genomföras i projektet. Gläntor kommer röjas upp och hållas öppna. De får dock ej vara för stora då de ska hålla värmen inne och vinden ute.

Birkakärret ligger i en av de prioriterade regionerna för värdefulla gräsmarker i länet och åtgärder som görs i regionen kommer att öka konnektiviteten för gräsmarksarter även i större skala. Området ämnar även fungera som ett exempel på hur dessa typer av rikkärr, som livsmiljö för violett guldvinge och gulbukig jättevapenfluga kan restaureras med gott resultat.