Search

Om LIFE RestoRED

Många arter har gynnats av äldre brukningsformer inom jordbruket. Men det är en utmaning att bevara livsmiljöer som är beroende av jordbruk i en form som är ovanlig i Sverige idag. Exempelvis har betande djur och slåtter av ängar minskat drastiskt. Projektet Life RestoRED restaurerar och skapar förutsättningar för att ängs- och betesmarker bevaras som viktiga livsmiljöer för vilda växter och djur.

Idag finns det stora arealer av ängs- och betesmark som övergivits på grund av att förutsättningarna inom jordbruket har förändrats. Det gäller särskilt i Norden och andra delar av världen där jordbruket i stort sett har industrialiserats helt de senaste hundra åren. Naturtyper, som finns med i EU:s förteckning över viktiga livsmiljöer, minskar och riskerar att försvinna.

Dessa marker, som inte längre betas eller slåttras, är fortfarande biologiskt värdefulla. De kräver dock arbete för att återställas och bli fungerande livsmiljöer även i framtiden.

Fyra övergripande mål

Projektet Life RestoRED restaurerar och skapar förutsättningar för att ängs- och betesmarker bevaras som viktiga livsmiljöer inom nätverket Natura2000. Projektet har fyra övergripande mål:

  • Återskapa livsmiljöer i utpekade Natura2000-områden där livsmiljöer riskerar att försvinna om inte rätt skötsel genomförs.
  • Sprida kunskap och erfarenheter om återskapandet av livsmiljöer i ängs- och betesmarker, särskilt till lantbrukare och framtida lantbrukare, men även till andra specialister som arbetar i jordbruksmiljöer. Samverka runt hur man kan använda de ekonomiska stöden som lantbrukare idag kan ta del av genom EU:s gemensamma jordbrukspolitik (Landsbygdsprogram/CAP).
  • Skapa förutsättningar att på lång sikt förvalta de utvalda platserna. Både genom praktiska åtgärder och genom att skapa samarbeten och rutiner för förvaltningen av platserna.
  • Skapa gynnsamma förhållanden för pollinatörer på de utvalda platserna.

delfinansieras genom Europeiska unionens LIFE-program

LIFE-programmet är EU: s finansieringsinstrument för miljö- och klimatåtgärder. LIFE finansierar projekt inom följande projektområden: Cirkulär ekonomi och livskvalitet, klimatbegränsning och klimatanpassning, övergång till ren energi liksom natur och biologisk mångfald.

Friskrivningsklausul: Webbplatsen återspeglar projektet och återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska-kommissionens åsikter. Europeiska kommissionen är inte ansvarig för den information som webbplatsen innehåller.

Fakta

Projekttitel: Restoration of EU Redlisted Annex I habitats, dependent on grazing or hay cutting in Natura 2000 sites in SwedenProject

Akronym: LIFE RestoRED

Projektkod: LIFE19 NAT/SE/000172

Varaktighet: 6,5 år (01/03/2021 till 31/08/2027)

Total budget: € 14 547 148

EU finansiering: € 8 728 288

Geografiskt läge: Sverige

Partners