Sök

SVENSMARÖ SE0230261

Svensmarö naturreservat ligger i den östgötska innerskärgården. Omgivningarna har den typiska karaktären av innerskärgård med både barr- och lövskogsklädda öar där berggrunden är frekvent exponerad. Svensmarö naturreservat omfattar både huvudön Svensmarö och flera mindre grannöar. I de låglänta områdena på Svensmarö finns flera gamla åkerlyckor. Åkrarna är omgivna av ekskog. I högre terräng hittar man lite äldre barrskog. På Svensmarö finns bland annat ekoxe Lucanus cervus tillsammans med andra hotade arter av skalbaggar, lavar, kärlväxter och svampar.

Trädklädda betesmarker med en stor rikedom av gamla ekar är en nationellt prioriterad naturtyp och restaurering av platser med trädklädd betesmark (9070) längs Östersjökusten är en regional prioritet. Svensmarö ligger i en av de prioriterade ektrakterna i länet och de gamla ekarna på platsen har mycket höga bevarandevärden. Stora delar av de trädklädda betesmarkerna vid Svensmarö har under 1900-talet blivit mer och mer igenväxta med gran och unga lövträd på grund av brist på beteshävd eller huggning. Igenväxningen riskerar påverka de gamla ekarna negativt, bland annat genom beskuggning. I och med detta har stora delar av de trädklädda betesmarkerna ej gynnsam bevarandestatus. I projektet kommer igenväxningen åtgärdas i naturtyperna trädklädda betesmarker, silikatgräsmarker och hällmarkstorrängar. Dessutom kommer förutsättningarna för beteshävd förbättras, lämpliga träd kommer att hamlas och andra träd kommer att veteraniseras för att skapa lämpliga miljöer för hotade arter.

Eftersom Svensmarö är en ö är möjligheterna att genomföra restaureringsarbeten begränsade och svåra att prioritera utan särskild projektfinansiering. Projektets åtgärder kommer bidra till att öka arealen betesmark som är berättigat jordbrukarstöd, vilket kommer bidra till den långsiktiga hållbarheten i förvaltningen av området. Åtgärderna kommer även gynna den gröna infrastrukturen för eklevande arter.