Search

SJÖSAKÄRREN SE0220021

Området Sjösakärren är beläget vid Sjösafjärdens strand och karaktäriseras av rullstensåsen som löper från trakten av Horn norrut förbi torpet Sandstugan. Åsens västra sida är täckt av svallgrus och svallsand med inlagring av skalgrus och relativt stor mängd kalkstensblock vilket gör det ytliga grundvatten som filtrerar genom åssluttningen och rinner upp som källor vid åsfoten kalkhaltigt. Källvattnet översilar den svaga sluttningen mot Sjösafjärden där det har givit upphov till två olika kärrpartier av rikkärrskaraktär, nämligen Sandstugukärret i norr och Stäkkärret i söder. Centralt i Stäkkärret finns Igelsjön, en liten sjö med dystrof karaktär som är omgiven av vass. Sjösakärrets rikkärr är det mest populära att besöka av länets kärr. Besökare kommer vanligtvis, särskilt under juni och juli, för att studera den magnifika orkidéblomningen. Vissa delar av rikkärret har inte skötts sedan början av 1900-talet och är numera starkt igenväxt.

 Platsen är utpekad som riksintresse för naturvård. Det är också en av de viktigaste platserna för kärrlevande orkidéer i regionen. Här växer arten Gulyxne Liparis loeselii (VU) som är en art på i EU:s habitatdirektiv annex 2. På platsen kommer skötseln i ett område att ändras från betad betesmark till slåtteräng. Det kommer att gynna arter som är knutna till traditionella skötselmetoder. Slåtterängarna kommer även bidra till bättre förutsättningarna för pollinatörer. För att gynna kalkgynnade snäckor och orkidéer som trivs i solexponerade miljöer kommer igenväxningsvegetation tas bort i vissa områden av västlig taiga.

Sjösakärren ingick i projektet LIFE Coast Benefit 2013–2019. Anledningen till att Sjösakärren ingår i projektet LIFE RestoRED är att vi noterat att ytterligare bevarandeåtgärder måste genomföras för att rikkärrens bevarandestatus ska fortsätta vara god på lång sikt. Området har en viktig roll för den gröna infrastrukturen och projektets åtgärder kommer bidra till en ökad konnektivitet i landskapet för arter knutna till dessa miljöer.