Search

SKRUVHULT SE0230204

I ett pittoreskt landskap med många små åkrar, öppna betesmarker samt ek- och björkhagar ligger bondgården Skruvhult. Denna gård är belägen i en sydsluttning varifrån utsikten över det omgivande landskapet är storslagen. Här finner man höga botaniska värden i den artrika gräsmarken och man kan påstå att den har få likheter i Östergötlands län. Några av arterna här är svinrot Scorzonera humilis (NT), slåttergubbe Arnica montana (VU), slåtterblomma, ängsskallra och sommarfibbla Leontodon hispidus (NT).

De trädklädda betesmarkerna hyser gamla ekar och björkar som i sin tur antagligen har en rik insektsfauna och lavflora. Förutom ek och björk finns inslag av hassel, lönn, fågelbär och enbuskar samt enstaka grova, hamlade askar. Landskapets ålderdomliga intryck förstärks även med stenmurar, gärdesgårdar och stenrösen.

Områdets hävdhistoria är vägledande för den fortsatta skötseln. För att ängs- och betesmarkernas naturvärden ska bevaras behöver markerna regelbundet vara välhävdade så att ingen skadlig förnaansamling bildas, eftersom det missgynnar småväxta arter och försvårar frögroning. Prioriterade bevarandeåtgärder i området är därför ett fortsatt bete och röjning av igenväxning, samt att restaurera igenväxta områden och återinföra bete i de områden som idag inte hävdas. Gamla träd behöver frihuggas så att ljusinsläppet ökar och om möjligt ska högstubbar skapas samt lämpliga träd hamlas. Grenar, ris och stockar som bildas vid restaureringsarbetet ska i viss mån lämnas för att tillgodose behovet av död ved, vilket är viktigt för många arter.