Search

NEDRARYD SE0420269

Nedraryds naturreservat är ett av få kvarvarande mindre lantbruk i nordöstra Skåne som fortfarande sköts med gamla metoder. I Nedraryd hittar du gamla hamlade träd av lönn och björk. I de trädklädda betesmarkerna finns en mängd gamla, döda och ihåliga ekar och björkar med en artrik flora av epifytiska lavar.

Skötseln har dock under flera år varit dålig och områden har vuxit igen med buskar och både löv- och barrträd har spridit sig i de tidigare öppna områdena. Även de blöta områdena längs Rönnebodaån som varit slåttermark har blivit igenväxta med lövträd och pil. Dessa mader  har inte slåttrats på många år.

I projektet planeras bland annat igenväxningsvegetationen röjas bort och slåtter kommer återupptas. Dessutom kommer flera träd att frihuggas och hamlas. Återställandet av naturreservatet kommer avsevärt att öka det långsiktiga bevarandevärdet för många skötselberoende arter, både flora och fauna. Den gamla metoden med hamling kommer att fortsätta och på så sätt bevara brukandet av traditionella skötselmetoder i denna del av Skåne.