Sök

KOSTER SE0520133

Koster, beläget i de norra delarna av västkusten, är en stor skärgård med flera klippiga holmar, skär och några öar. Här dominerar klipphällar och hedar med en mosaik av livsmiljöer som är utspridda över ett stort område med svår terräng. Tillsammans skapar dessa livsmiljöer en mycket värdefull miljö för bevarandet av de unika växt- och djursamhällen som är knutna till skärgården. Närheten till havet, de många soltimmarna på öarna samt den lättvittrade berggrunden ger en flora med stort inslag av kalkgynnade arter. Från Kosterområdet har mer än 600 arter av kärlväxter rapporterats.

Koster är utpekat som ett område av nationell betydelse för naturvård och rekreation samt i vissa delar för kulturarv. Området är även en regional prioritet för den gröna infrastrukturen av gräsmarker. Koster ingick i LIFE-projektet GRACE SE000345 med andra områden och man vill nu få nytta av de goda erfarenheterna man fick av det projektet genom att restaurera fler områden. Med 250 000 besökare om året är Kosteröarna ett av Sveriges populäraste turistmål.

De största hoten mot området är främst igenväxning med tall och en. Projektet syftar till att återställa betesmarkernas mosaiklandskap, främst genom röjningsåtgärder och möjliggöra att det åter kan brukas och betas. Nya stängsel kommer även att sättas upp för att skilja områden där slåtter kommer utföras från områden som kommer betas. En naturvårdsbränning kommer även utföras i området.