Sök

Klubben SE0110210

Klubben ligger i ett landskap med skogsmark med rik förekomst av gamla lövträd och äldre skog som har höga bevarandevärden. Området utgörs av en liten, före detta trädklädd betesmark som har använts som slåtteräng och därefter betats för att sedan bli övergiven och igenväxt samt delvis planterad med gran. De flesta av de unga granarna röjdes bort i slutet av 1990-talet, men på grund av bristande bete är statusen för området återigen ej gynnsam i och med igenväxningen.