Search

SPARREHOLMS EKHAGAR SE0220063

Hagmarkerna i Sparreholms ekhagar är till övervägande del parkliknande med ett glest trädbestånd där ädellövträden dominerar. Området är förhållandevis kuperat med både fuktiga låglänta sänkor och markerade bergspartier. Ek dominerar i trädskiktet men även lind, lönn, alm och ask är relativt vanliga. Smärre förekomster av bok, avenbok och fågelbär hittas också i området. Hagmarkskaraktären är mest utpräglad i de västra delarna. I samband med inventeringen av skyddsvärda träd i Södermanland noterades ca 100 träd inom objektet. Anmärkningsvärt är det stora antalet grova ekar, då ett 15-tal ekar har en omkrets som överstiger 6 meter.

Inom området förekommer flera intressanta växt- och djursamhällen som idag är mycket ovanliga. Lav- och svampsamhällen knutna till gamla ekar i öppet eller halvöppet läge förekommer i området. Artrika växtsamhällen uppträder på de öppna betesmarkerna och i kärrpartierna. Även flera ovanliga insektsarter finns knutna till området där t.ex. läderbagge Osmoderma eremita (VU) kan nämnas som är knuten till mulmen i grova hålträd. Mångfalden av biotoper och det stora inslaget av gamla lövträd gör fågelfaunan rik. Särskilt gynnas hålbyggande arter.

Sparreholms ekhagar är en nationellt och regionalt prioriterad naturtyp. Området är även regionalt prioriterat i den gröna infrastrukturplaneringen. Vissa delar av området är igenväxt av buskar och unga träd på grund av ett alltför lågt betestryck under flera år. Röjning av buskar och träd är nödvändigt för att området ska kunna betas igen. Åtgärderna kommer att bidra till att bibehålla en gynnsam bevarandestatus för naturtypen trädklädd betesmark och arten läderbagge.