Search

ÅSUMALLET SE0420254

Åsumallet ligger på den nordvästra stranden av Hammarsjön och är den södra delen av naturreservatet Åsums ängar och Åsumallet. Området utgörs till stor del av en ohävdad, igenväxt och naturskogsliknande alstrandskog med inslag av ask och björk. Tillgången på död ved är god. I södra delen av området ligger ett rikkärr och utanför området i öster, mot Hammarsjöns strand, ligger strandängspartier. I rikkärret förekommer större agatsnäcka Cochlicopa nitens (EN) , kalkkärrsgrynsnäcka Vertigo geyeri (NT) och gulyxne Liparis loeselii (VU). Rikkärret är dock hotat av igenväxning av al.

Natura 2000-området Åsumallet ingår i biosfärområdet Kristianstads Vattenriket och Ramsarområdet Helge å. Det ligger också inom det regionala kärnområdet för grön infrastruktur av gräsmarker i Skåne.

Restaureringen blir en viktig åtgärd för att återställa de gamla våtmarksängarna längs Helge å och framför allt utöka arealen rikkärr samt dess omgivande miljö. För att uppnå detta kommer igenväxningsvegetation så som al röjas bort och även stubbfräsning kommer att genomföras. Detta kommer även att öka arealen betesmark som är berättigad jordbrukarstöd och därigenom bidra till en mer långsiktig och hållbar förvaltning av området.