Sök

NÄSNABBARNA SE0410155

Näsnabbarna ligger på sydvästra delen av halvön Listerlandet längs Östersjön och är en av Blekinges mest artrika och kalkpåverkade naturbetesmarker. Flera rödlistade eller sällsynta arter av växter och svampar finns i området. Näsnabbarna är ett viktigt område för orkidéer, rödlistade växtarter och ryggradslösa djur/evertebrater i västra Blekinge. Området är dock i stort behov av en betydande restaurering då stora områden av kalkgräsmarker (6210) har vuxit igen med buskar på grund av bristande bete. Näsnabbarna är också ett populärt område för rekreation och friluftsliv.

Näsnabbarna ligger i ett kluster av små men mycket värdefulla platser med liknande habitatkvaliteter längs Listerlandets kust. En restaurering av detta område är viktig för dess funktion som spridningskorridor mellan lika platser i landskapet och därmed för hela områdets konnektivitet. Det är även en del av ett av regionernas prioriterade områden för gräsmark och har en viktig roll för den gröna infrastrukturen i det omgivande landskapet. I området kommer bland annat restaurering av kalkgräsmarker ske, främst i form av bete.

Smalgrynsnäcka (Vertigo angustior) och ängssvampen blårödling (Entoloma bloxamii) är två av de hotade arterna som förekommer i området, och deras bevarandestatus i Näsnabbarna kommer att förbättras tack vare de åtgärder som vidtas i projektet.

Vid Näsnabbarna finns i nuläget inga fritidsanläggningar och området har varit otillgängligt på grund av tät igenväxning av buskar. Det finns därför ett behov av en parkeringsplats, bänkar och bord, en eldstad och en ny promenadväg. Det behövs också en skylt som beskriver naturreservatet då det ännu inte finns några skyltar i området. Dessa åtgärder som genomförs i projektet kommer medföra att området blir mer tillgängligt för både ortsbor och för andra besökare.