Sök

KOSTERFJORDEN VÄDERÖFJORDEN SE0520170

Ramsökalven är en av de största öarna i Kosters skärgård och ligger i de södra delarna. Ön består huvudsakligen av frilagd berggrund, med vegetationstäckning beroende bl.a. på havets påverkan och exponeringsgrad. Det finns även några större områden med stenblock och torra sluttningar med torr ängsflora. I bergssprickorna och de kalkrika områdena hittas en rik flora. Tyvärr är delar av ön igenväxt vilket hotar dessa värden.

Bissen ligger i den sydligaste delen av Kosters nationalpark. Ön består huvudsakligen av frilagd berggrund och vidsträckta hedar. Låglänta områden har i allmänhet tjockare jordlager, varav många vilar på bäddar av snäckskal. Detta har gett upphov till en speciell flora förknippad med kalkrika jordar. På 1960-talet övergavs ön av bönder som nyttjat den för bete i århundraden. Bristen på betande djur har medfört att torrängarna blivit igenväxta med enbuskar och tallar. Här finns även mycket kulturlämningar, men som nu är igenväxta.

Båda öarna är ett populärt resmål för turister med båt och kanot, med ett stort antal besökare under sommaren

Vissa områden i Koster-Väderöfjorden ingick i det tidigare LIFE-projektet GRACE (SE000345). Projektet har resulterat i att stora områden av livsmiljöerna salta strandängar (1330), torra hedar (4030), silikatgräsmarker (6270) och fuktängar (6410) har restaurerats och börjats betas, vilket har varit mycket framgångsrikt. Detta nya projekt syftar till att återställa öarna Bissen och Ramsökalven genom röjning, naturvårdsbränning och bete.

Det övergripande målet är att restaurera fler områden som sedan kommer kunna betas, vilket i sin tur kommer att underlätta djurhållningen i området samt bidra till att en gynnsam bevarandestatus för områdets rödlistade livsmiljöer uppnås. Öarna som restaureras är även en del av ett regionalt värdefullt odlingslandskap och ligger i anslutning till flera gräsmarker med höga värden. Båda öarna ingår även i ett regionalt kärnområde för den gröna infrastrukturen av värdefulla gräsmarker.

Mer information:

Bevarandeplan för Natura 2000-området Kosterfjorden Väderöfjorden