Sök

PILGÖLJAN SE0220103

Pilgöljan är en öppen tjärn omgiven av rikkärr, gungflyn och i huvudsak tallklädd myrmark. Bladvass dominerar i de öppna delarna men mot skogen blir vassen glesare. Rikkärr och gungflyn runt tjärnen är botaniskt intressanta med inslag av kärrspira Pedicularis palustris, myggblomster Hammarbya paludosa, ängsnycklar Dactylorhiza incarnata och kallgräs Scheuchzeria palustris. Dessutom finns här en rik mossflora med många kalkkrävande arter. Området har inte skötts som äng sedan 1900-talets första hälft och är nu starkt igenväxt.

Rikkärr är en prioriterad naturtyp för regionen. Regionalt och nationellt finns endast mindre rester kvar av tidigare rikkärr som sköttes genom traditionell slåtter. Flera hotade och krävande arter förekommer i området, bland annat den rödlistade arten loppstarr Carex pulicaris (NT) och en art som finns i EU:s habitatdirektiv, Annex 2, kalkkärrsgrynssnäcka Vertigo geyeri (NT). Restaurering av det igenväxta området genom röjning av träd och buskar är nödvändigt för att kunna uppnå gynnsam bevarandestatus för rikkärret. Även viss andel slåtter kommer att återupptas.