Search

Rikkärr

Rikkärr är våtmarker som har grundvatten eller rörligt markvatten i nivå med markytan under en stor del av året och de har ett högt pH-värde. Det höga pH-värdet beror vanligen på kalkhaltig berggrund eller kalkrika sediment.

Rikärren har en hög kalciumhalt i det för växterna tillgängliga vattnet. Kalciumet binder upp växtnäringsämnet fosfat, så att växterna inte kan tillgodogöra sig näringen och miljön blir på så vis mycket näringsfattig.

Vegetationen på rikkärr är därför ofta lågvuxen och artsammansättningen mycket specifik. De arter som kan klara den extrema kemiska miljön i ett rikkärr är i gengäld konkurrenssvaga, så de klarar sig inte i det omgivande landskapet där andra mer frodiga växter har en fördel.

Rikkärren håller sig normalt öppna i och med de magra och säregna kemiska förutsättningarna. När marken dränerats av diken och slåtter och betesdrift har upphört, har många rikkärr börjat växa igen i södra Sverige. Åtgärder krävs därmed för att återställa balansen.

Naturvårdsverkets vägledningar

Läs mer om de naturtyper som ingår i projektet.