Search

MATSALYCKE SE0420295

Matsalycke är ett litet område som huvudsakligen består av trädklädd betesmark med en hög mångfald av lövskogsarter som ask, ek, lind. Området ligger vid Helge å och omges av ett odlingslandskap. Matsalycke har använts både som betesmark och ängsmark och några av träden har tecken på tidigare hamling. Många av ekarna och askarna är både gamla och grova och hyser flera sällsynta och hotade lavar och mossor. Ask är klassad som utrotningshotad enligt den svenska rödlistan och tyvärr är merparten av askarna i Matsalycke kraftigt påverkad av askskottssjukan.

Flera hotade arter av lavar finns på träden. Matsalycke är även en viktig del i spridningen av arter knutna till ädellövsdominerade trädklädda betesmarker, och särskilt ask, inom Helge å området. Längre norr och söder om Matsalycke finns större Natura 2000-områden med liknande livsmiljöer men längs denna sträcka av ån saknas skyddade livsmiljöer av hög kvalitet.

Vissa områden i Matsalycke är i behov av restaureringsåtgärder som röjning av träd och buskar. Projektets mål i Matsalycke är att bibehålla askarna så länge som möjligt och vid behov successivt introducera nya lövarter som ek som kan fungera som ersättningshabitat för askberoende arter.