Sök

LENELLTORPSKÄRRET SE0220210

Lenelltorpskärret är ett rikkärr omgivet av skogklädda sluttningar i söder, väster och öster. Kärret är beläget ca 50 meter över havet. Två stora området av rikkärret är trädfria, men runt omkring de öppna delarna sluter sig trädskiktet allt mer – en utveckling som missgynnar de ljuskrävande växter som finns i rikkärret. Lenelltorpskärret har ett mycket värdefullt växtliv med flera orkidéer, till exempel knottblomster Malaxis monophyllos (VU), spindelblomster Listera cordata och tvåblad Listera ovata. Andra arter som finns i området är myrstarr Carex heleonastes (VU), gräsull Eriophorum latifolium och tibast Daphne mezereum. Lenelltorpskärret har placerats i klass 1 i våtmarksinventeringen och ingår också i myrskyddsplan och länets naturvårdsplan.

Kalkrika naturtyper som kärret i Lenelltorpskärret är mycket ovanliga i Södermanlands län och är nästan unika med sina många arter beroende av traditionell skötsel. En restaurering av det igenväxta området mitt i kärret är nödvändigt för att nå en gynnsam bevarandestatus för hela området. Igenväxningsvegetation kommer därmed röjas bort och slåtter kommer att genomföras. En restaureringsplan kommer att tas fram och platsen kommer också att dra nytta av mer information för besökarna. Den populära vandringsleden Sörmlandsleden passerar över kärret på spång, och är ett bra tillfälle för att informera besökarna på Sörmlandsleden om LIFE-projektet och restaureringsåtgärderna i området. Området har även en viktig roll för den gröna infrastrukturen och projektets åtgärder kommer bidra till en ökad konnektivitet i landskapet för arter knutna till dessa miljöer.