Sök

UTTORP SE0410101

Uttorp ligger på södra delen av Sturkö i Karlskrona skärgård. Området är stort och omväxlande med många skilda naturtyper. Närmast havet och ett stycke inåt land utgörs området av blockiga strandängar och berghällar, enbuskrik utmark, hedmarker och öppna sandfält. Längre norrut utgörs området mer och mer av igenvuxen ljunghed och den skogliga karaktären ökar, med inslag av gles ekskog med en del gamla, vidkroniga ekar. Stranden är smal och består främst av stenar och block med inslag av sand och grus. Gräsmarken innehåller många arter förknippade med näringsfattig gräsmark med en lång historia av skötsel. Faunan och floran är mycket rik med intressanta arter av både växter, groddjur, fjärilar och fåglar.

Uttorp är viktigt som en representativ hedmark i östra Blekinge skärgård med gott om spår från traditionell skötsel. Åtgärderna inom detta projekt kommer att förbättra bevarandestatusen för naturtypen Torra hedar (4030). Bland annat planeras bete återupptas och en naturvårdsbränning kommer att genomföras.

Området ligger inom ett av länets värdetrakter för gräsmarker och innehar även en viktig roll för den gröna infrastrukturen i det omgivande landskapet. Större vattensalamander Triturus cristatus och långbensgroda Rana dalmatina är två groddjur som troligen kommer att gynnas av restaureringsåtgärderna i området.