Search

BJURSÖ SE0320170

Bjursjö är ett exempel på en traditionell liten gård i den småländska skogsbygden. Gården och dess kulturlandskap har förvaltats av Stiftelsen Gustafs Bjursjö sedan den tidigare ägaren gick bort på 1990-talet. Ängs- och betesmarker på platsen har hållits relativt öppna, med ett trädskikt dominerat av björk och ek. Jordbruket har endast moderniserat lite i området och en stor del av de värden som fanns kvar från markanvändningen på 1800-talet har bevarats.  Bjursjö är ett av få områden i länet som fortfarande förvaltas traditionellt med en kombination av traditionell lieslåtter och räfsning samt bete. Bjursjö ligger i ett regionalt kärnområde/värdetrakt för grön infrastruktur avseende öppna gräsmarker.

Bjursjös betesmarker hyser ett artrikt kärlväxtsamhälle med arter som granspira Pedicularis sylvatica (NT) i blötare delar av marken till månlåsbräken Botrychium lunaria (NT) i torrare områden. Rödlistade insekter förekommer också, särskilt arter av bastardsvärmare (Zygaena). Trädskiktet blir tätare i öster och övergår till trädbetesmarker som domineras av ek Quercus robur.  

Områdets bevarandestatus har minskat i flera år till följd av mindre intensiv skötsel av ängsmarkerna samt en brist av betesdjur. Bevarandestatusen kommer att förbättras genom att gran och andra unga träd tas bort från betesmarkerna, markskiktet bränns samt en utökning av slåtterängen.

Andelen mossor och förna/växtmaterial har ökat i de öppna betesmarker under de senaste åren i och med avsaknaden av hävd genom slåtter och bete. För att åtgärda detta planeras bränning genomföras vilket kommer medföra en minskning av växtmaterialet, vilket i sin tur kommer gynna föryngringen av blommor och örter som är av särskilt intresse i den här regionen, bland annat kattfot Antennaria dioica, slåttergubbe Arnica montana (VU) och granspira Pedicularis sylvatica (NT).

Ytterligare en åtgärd som planeras är plantering av buskar. Bakgrunden till åtgärden är att mängden buskar i landskapet minskat, vilket påverkar den biologiska mångfalden negativt, framförallt pollinatörer. Genom att plantera buskar hoppas man kunna bryta denna trend och bidra till återkolonisering av insekter som är karaktäristiska i dessa marker.

I de trädklädda betesmarkerna i området återfinns flertalet gamla, grova ekar som utgör hem för lavar och svampar. För att bidra till långsiktig överlevnad av förekommande arter kommer några av de yngre ekarna att veteraniseras. Detta kommer gynna hållevande arter såsom fladdermöss, ugglor och insekter. I området planeras även åtgärder för att locka och förbättra för besökare genomföras, exempelvis uppsättning av bänkar och en markerad stig.