Sök

BJÄREKUSTEN SE0420232

Natura 2000-områden Bjärekusten ligger på Bjärehalvön i nordvästra Skåne. Området är mycket varierat med en kustlinje som består av allt från sandstrandsmiljöer och strandängar till hällar och klippor. Största delen av Natura 2000-området har betats sedan bronsåldern. De öppna, betade områdena är en blandning av olika naturtyper som skapats av en kombination av bete och närheten till havet.

Strandängar har tidigare funnits längs hela Skånes kust, men nu återstår bara mindre fragment. Bjärekusten är därför ett viktigt område då det här fortfarande finns kvar ovanligt stora ytor betade strandängar och det är regionalt prioriterat för gräsmarkernas gröna infrastruktur i Skåne.

På senare tid har betestrycket minskat och delvis upphört. Det har resulterat i att stora områden av Bjärekusten har växt igen av främst enbär, slån och björnbär. Nu har behovet av röjning blivit akut för att det ens ska vara möjligt att rädda och stärka den unika biologiska mångfalden i området. Inom projektet kommer röjning av igenväxning ske på många olika delområden inom Bjärekusten. Antalet betesdjur kommer därefter ökas för att säkerställa att den förbättrade bevarandestatusen kvarstår.