Search

LÖVÖN SE0220344

Lövön utgörs av en halvö i östra delen av Hjälmaren. Området har en stor variation av livsmiljöer för många olika arter. Flera naturtyper förekommer i området, från öppen trädklädd betesmark till mer sluten ädellövskog och lövsumpskog. Här finns både slutna hässlen med inslag av grova ädla lövträd som lind, ek och alm men också mer halvöppna miljöer med solexponerade grova jättelindar och ekar, vissa med mulm. Den rika variationen i trädsammansättning, krontäckning och åldersfördelning i de trädklädda betesmarkerna ger goda förutsättningar för att hysa många och sällsynta arter. Tyvärr har området på senare år blivit igenväxt på grund av brist på betestryck.

Lövön är ett av de största sammanhängande lövområdena i det sörmländska landskapet. I inventeringar har 113 lavarter, 120 fjärilsarter och flera rödlistade insekter knutna till olika trädslag hittats. Den stora andelen lövträd i kombination med olika naturtyper, och bra häckningsområden med gamla, ihåliga träd, ger en god grund för ett rikt fågelliv. I de trädklädda betesmarkerna ska buskar och mindre träd tas bort och ett nytt staket ska sättas upp. Åtgärderna är nödvändiga för att möjliggöra fortsatt bete i området och därigenom uppnå och bibehålla en gynnsam bevarandestatus. Området är en regional prioritering för den gröna infrastrukturen av trädklädda betesmarker.